Algemene verkoopsvoorwaarden

Lees hierna de algemene voorwaarden regio Merksem voor online aankopen.

I. Modaliteiten voor online aankopen

Artikel 1 – Voorwerp en toepassingsgebied

1.1. De huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van partijen in het kader van verkoop van producten via de Internetsite http://www.oldtime-shop.be, beschikbaar op het adres Laarsebaan 1 B24 , 2170 , Merksem (Antwerpen) , België. De huidige Algemene Voorwaarden beheren enkel de verkoop van producten die voorgesteld worden op de Site.

1.2. De Algemene Voorwaarden worden afgesloten tussen, enerzijds, de vennootschap/natuurlijke persoon Oldtime-shop Ann Janssens. (BTW BE0844 484 671), met maatschappelijke zetel te Laarsebaan 1 B24 , 2170 Merksem (Antwerpen), België, hierna genoemd de “Verkoper”, en anderzijds, de persoon die de Site wenst te raadplegen en er een aankoop wenst uit te voeren, hierna genoemd de “Klant”. De Klant en de Verkoper worden hierna samen de “Partijen” genoemd. De Partijen komen overeen dat hun relaties exclusief beheerst worden door onderhavige Algemene Voorwaarden, behoudens andersluidende overeenkomst.

1.3. Elke bestelling van een Product of dienst dat wordt aangeboden op de Site, veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van onderhavige Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening vanwege de Klant. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen die in België van kracht zijn inzake elektronische handtekeningen, kan de Verkoper de bestelling van de Klant via de aangeboden modaliteiten (zie artikel 2.3) beschouwen als een elektronische handtekening met dezelfde waarde als een geschreven handtekening, met de daaruit vloeiende contractuele gevolgen.
1.4. De Klant die een Product op de Site bestelt, moet over de volledige rechtsbevoegdheid beschikken.
1.5. De Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en stelt de nieuwe versie ter beschikking van de Gebruikers via de Site.

Artikel 2 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De onderneming Oldtime-shop Ann Janssens. benadrukt haar engagement om het vertrouwen dat u in haar heeft gesteld, zorgvuldig te respecteren en daartoe de wettelijke verplichtingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer toe te passen. Daarom beschikt u als Klant over een recht op toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben, recht dat u kunt uitoefenen door contact met ons op te nemen, per brief op het adres Laarsebaan 1 B24 , 2170 , Merksem (Antwerpen) , België, via e-mail op het adres info@oldtime-shop.be of telefonisch op het nummer 0496/966952

Artikel 3 – Modaliteiten voor online aankopen
3.1. Aankoopprijs van het Product of van de dienst
De prijs van elk Producten of elke dienst die op de Site wordt verkocht, wordt weergegeven in Euro, btw inbegrepen. Deze prijs is exclusief leveringskosten, die ten laste zijn van de Klant.  De Producten zullen worden gefactureerd op grond van de van kracht zijnde prijs op het moment van de bevestiging van de bestelling, zelfs als de Verkoper zijn prijzen na de verkoop wijzigt.
3.2. Leveringskosten
Bij de Bestelling verbindt de Klant zich ertoe, bovenop de Aankoopprijs van de bestelde producten, de leveringskosten te betalen. De kosten zullen worden gefactureerd op grond van de van kracht zijnde tarieven op het moment van de bevestiging van de bestelling, zelfs als deze kosten na aankoop zouden worden gewijzigd. Deze kosten worden niet terugbetaald aan de Klant indien hij zijn Bestelling terugzendt krachtens zijn herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 6 van onderhavige Algemene Voorwaarden.
3.3. Om een bestelling uit te voeren dient de Klant het bestelformulier dat hem op de Site ter beschikking wordt gesteld in te vullen, een e-mail te sturen naar het adres info@oldtime-shop.be ; via deze weg zal hij ook de inlichtingen moeten verstrekken die noodzakelijk zijn voor de transactie. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het doorgeven van foutieve informatie.
Door het plaatsen van zijn bestelling aanvaardt de Klant de integraliteit van onderhavige Algemene Voorwaarden en verbindt hij zich ertoe de integraliteit van het totaal verschuldigde bedrag te betalen.
3.4. De door de Verkoper opgeslagen gegevens maken het bewijs uit van de contractuele relaties ontstaan tussen de Partijen.
3.5. De Verkoper behoudt zich het recht voor elke bestelling of elke levering te annuleren in geval van bestaand geschil met de Klant, niet-betaling van het totale bedrag of van een gedeelte ervan bij een vorige bestelling of weigering vanwege de bankinstellingen om de betaling met kredietkaart toe te laten. In dat geval kan de aansprakelijkheid van de Verkoper niet in het gedrang komen.
3.6. De Klant kan zijn bestelling annuleren zolang deze niet werd verstuurd. De bestelling zal dan onmiddellijk worden geannuleerd, evenals het betalingsverzoek indien de betaling nog niet werd uitgevoerd. Indien de Verkoper de betaling reeds heeft ontvangen, zal aan de Klant de integrale Aankoopprijs worden terugbetaald. Na de levering van de gekochte producten, kan de Klant de bestelling niet meer annuleren, maar zal hij zijn herroepingsrecht kunnen uitoefenen (zie artikel 6).

Artikel 4 – Betalingsmodaliteiten
4.1. Voor de betaling van de Aankopen heeft de Klant de keuze uit verschillende betalingswijzen:
- cash betalen bij afhalen
- via overschrijving betalen bij verzending via Kiala of b-post
4.2. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na verificatie met de uitgevende bankinstelling. Indien de betaling wordt bevestigd, zal de afschrijving plaatsvinden volgens de modaliteiten overeengekomen met de bankinstelling die de kaart heeft uitgegeven. Het (de) Product(en) blijven eigendom van de Verkoper zolang de volledige betaling door de Verkoper niet is ontvangen.
4. 3. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de Verkoper kan niet in het gedrang komen voor ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het Internetnetwerk (o.a. informaticavirus).

Artikel 5 – Verzending 
5.1. De levering van het/de Product(en) die het voorwerp uitmaken van de transactie, wordt uitgevoerd door de Verkoper.
5.2. Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het Product door de Klant in ontvangst is genomen, met automatische risico-overdracht naar laatstgenoemde. 
5.3. Bij de ontvangst van zijn pakje dient de Klant de kwaliteit van zijn aankoop te controleren en heeft hij het recht eventuele klachten te formuleren krachtens zijn herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 6 van onderhavige Algemene Voorwaarden. Hij mag het pakje ook weigeren indien duidelijk is dat het werd geopend of indien het klaarblijkelijke sporen van beschadiging vertoont, te wijten aan nalatigheid tijdens de levering. In dit tweede geval moeten de klachten worden meegedeeld aan de verkoper binnen drie werkdagen na levering van het pakje.

Artikel 6 – Herroepingsrecht en retourmodaliteiten
6.1. Indien een van de op de Site aangekochte artikelen niet voldoet aan de verwachtingen van de Klant, beschikt hij over een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag volgend op de dag van levering, om af te zien van zijn aankoop en om de verkoper hiervan in kennis stellen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op onderhavige Algemene Voorwaarden. Te tellen vanaf het door de Klant uitgedrukte voornemen om heel of een deel van zijn Bestelling terug te sturen, beschikt hij over een termijn van 10 kalenderdagen om de Producten terug te zenden naar de Verkoper. Bij niet-naleving van deze termijn, zal de Klant ontzet zijn van zijn herroepingsrecht en zal zijn bestelling als definitief worden beschouwd.
6.2. De retour aan de Verkoper zal geschieden naar het volgende adres: Laarsebaan 1 B24 , 2170 , Merksem (Antwerpen) , België De Klant mag de leveringswijze kiezen, maar moet weten dat de kosten en risico’s verbonden aan de retourverzending van het pakje te zijnen laste vallen, en dat hij het bewijs van verzending moet bijhouden.
6.3. In het geval de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, verbindt de Verkoper zich ertoe, na controle van de geretourneerde artikelen (zie artikel 6.5.), de Aankoopprijs aan de Klant terug te storten ten laatste binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf ontvangst door de Verkoper van het teruggestuurd pakje, leveringskosten niet inbegrepen. 
6.4. Modaliteiten van terugbetaling
Indien de Klant zijn bestelling betaald heeft per bankoverschrijving, zal de terugbetaling via een bankoverschrijving gebeuren ter waarde van de Aankoopprijs van de teruggezonden artikelen op het aan de Verkoper verstrekte rekeningnummer. De Verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval van ongeldige terugbetaling veroorzaakt door een onjuiste vermelding van het rekeningnummer door de Klant.
6.5. De Klant zal dit herroepingsrecht niet kunnen uitoefenen indien de geleverde Producten duidelijk werden gebruikt, vervuild, en/of beschadigd of indien er stukken aan ontbreken. Het (de) Product(en) moeten worden teruggestuurd in hun oorspronkelijke verpakking, met alle bijhorende documenten en accessoires. Indien de teruggezonden artikelen om bovenvermelde redenen niet worden aanvaard, zal de Klant ze zonder terugbetaling moeten terugnemen.
 
Artikel 7– Geschillen
 7.1. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. Elk geschil waarvoor geen minnelijke schikking kon worden gevonden, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement BTW BE0844 484 671.
 7.2. De uitwisselingen tussen beide Partijen, bewaard door de Verkoper, zullen worden beschouwd als bewijzen die in overweging kunnen worden genomen.
 7.3. Onderhavige Algemene Voorwaarden vormen een contractueel geheel tussen beide Partijen. Wij streven ernaar deze te actualiseren in overeenstemming met de Belgische juridische wijzigingen die een impact op deze voorwaarden zouden kunnen hebben. Toch kan het gebeuren dat één of meer artikelen uit hoofde van een wet, een regel of bij definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, ongeldig worden verklaard. In dit geval blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.

Contacteer ons

Oldtime-Shop Laarsebaan 1 B24
2170 Merksem (Antwerpen) België
Gsm: 0496 96 69 52
info@oldtime-shop.be
BTW BE0844 484 671
Back to Top